Wat kenmerkt ons?

Persoonlijk geloof

De mens heeft het doel gemist dat God met zijn leven had. Door onze zonden zijn wij schuldig aan de breuk die ontstaan is tussen God en de mens. Ons christen zijn is gegrond op het geloof in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en stierf aan een kruis. Hij heeft vrijwillig de schuld op zich genomen die scheiding maakt tussen God en mens. Alleen op grond van geloof kan het plan dat God met elk mens heeft tot volle ontplooiing komen.

Pas als we door het geloof in Hem weten dat we bevrijd zijn uit de macht van de zonde en overgebracht zijn in Gods licht kunnen we leven in vrede, geluk en blijdschap.

Wij willen ons leven in dienst stellen van de Heer Jezus Christus en Hem volgen, zoals Hij dat aan ons heeft geleerd en zoals we dat kunnen vinden in de Bijbel.

De Bijbel is voor ons Gods Woord en wij willen in gehoorzaamheid leven aan de Bijbel.

We willen dat laten zien aan de mensen om ons heen en geven daarvan openlijk getuigenis door ons te laten dopen.

De gemeente is een belangrijke plaats, waar we andere christenen ontmoeten, waar we kunnen groeien in het geloof, om daarin als christen gezond, volwassen en krachtig te worden.

Gezamenlijk

God heeft ons niet aan ons lot overgelaten, maar ons aan elkaar gegeven als christen. We komen bij elkaar om God te eren en onderling contact te beoefenen om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en tot steun te zijn.

Belangrijke activiteiten zijn gebed, Bijbelstudie en onderling contact. Verder willen we als christen getuigen aan de mensen om ons heen wat we in Christus gevonden hebben en hoe dat ons leven doel en inhoud, hoop en toekomst geeft.

Om hieraan inhoud te geven worden er op zondag en door de week bijeenkomsten gehouden. De activiteiten, die ons kenmerken zijn: God groot maken, Bijbelstudie, Gebed, Onderlinge gemeenschap, Pastoraat, Zending.

Samenkomsten

Op zondag komen we als gemeente bij elkaar en vieren met elkaar het Avondmaal en luisteren naar een prediking uit Gods Woord. De samenkomsten worden niet geleid door een dominee of voorganger, maar zijn gebaseerd op het Bijbelse principe, dat ieder iets heeft om aan God te brengen of door te geven aan de gemeente en met hen te delen.

In de eredienst staat de Heer Jezus centraal. Wij vieren elke week het Avondmaal, waarin wij denken aan Christus lijden en sterven aan het kruis voor de zonden van allen die in Hem geloven. En wij gedenken Hem in zijn opstanding en verheerlijking aan Gods rechterhand. Hij is de levende Heer, die ons leidt en voor ons bidt en die wij uit de hemelen terugverwachten.

Het Avondmaal staat open voor allen die Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Heer en Heiland en die naar Gods Woord willen leven. Als u als gast met ons het avondmaal wilt vieren dan vragen wij u om ons in de gelegenheid te stellen voor de aanvang van de dienst met u kennis te maken.

Prediking

Een ander onderdeel van de samenkomst op zondagmorgen is een prediking van het Woord van God. Dat betekent dat één of meer broeders een gedeelte uit de Bijbel bespreken om ons op te bouwen of te bemoedigen.

Huiskringen en Gebedsavonden

Ook op woensdag ontmoeten we elkaar. De eerste en derde woensdag hebben we huiskring. Er is dan ruimte voor onderling contact, gebed en Bijbel onderzoek.

Jongeren en kinderen

Voor de jongeren is er een tienerclub in de regio. Halverwege de samenkomst is er ruimte om met de kinderen te zingen.

Overige activiteiten

Met enige regelmaat worden er bijeenkomsten georganiseerd met als doel de band onder elkaar te versterken.

Zie ook

Heb je vragen of interesse om langs te komen?

Contact opnemen